کی‌روش از جلسه با تاج سر باز زده است/ کارلوس حقوقش را می‌خواهد!

کی‌روش از جلسه با تاج سر باز زده است/ کارلوس حقوقش را می‌خواهد!

کی‌روش از جلسه با تاج سر باز زده است/ کارلوس حقوقش را می‌خواهد!