گزارش تصویری از تجمع گسترده امروز مردم یمن در میدان السبعین صنعاء

گزارش تصویری از تجمع گسترده امروز مردم یمن در میدان السبعین صنعاء

گزارش تصویری از تجمع گسترده امروز مردم یمن در میدان السبعین صنعاء