گفتگوی پوتین با نظربایف درباره مذاکرات ژنو و آستانه

گفتگوی پوتین با نظربایف درباره مذاکرات ژنو و آستانه
رؤسای جمهور روسیه و ترمنستان درباره مذاکرات ژنو و آستانه درباره حل بحران سوریه، تلفنی گفتگو کردند.

گفتگوی پوتین با نظربایف درباره مذاکرات ژنو و آستانه