گورخواب ها انسان هستند/ بی انصاف نباشیم

گورخواب ها انسان هستند/ بی انصاف نباشیم

گورخواب ها انسان هستند/ بی انصاف نباشیم