گوشت برزیلی وارداتی به ایران فاسد نیست

گوشت برزیلی وارداتی به ایران فاسد نیست
رئیس اتاق مشترک بازرگانی برزیل ایران گفت: گوشت های وارداتی ایران از برزیل تحت نظارت دامپزکشی و نظارت شرعی ایران قرار دارد و گوشت فاسدی به ایران صادر نشده است.

گوشت برزیلی وارداتی به ایران فاسد نیست