یکی از اولویت‌های پلیس در سال 96 مبارزه با قاچاق کالاست

یکی از اولویت‌های پلیس در سال 96 مبارزه با قاچاق کالاست
فرمانده نیروی انتظامی گفت: طبق فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری اولویت پلیس در سال‌های 95 و 96 مبارزه با قاچاق کالاست

یکی از اولویت‌های پلیس در سال 96 مبارزه با قاچاق کالاست