یک عده بر اقتصاد کشور چنبره زده‌اند‌/‌حقوق 800 تومانی کارگر و حقوق نجومی مدیران کجای ‌عدالت است

یک عده بر اقتصاد کشور چنبره زده‌اند‌/‌حقوق 800 تومانی کارگر و حقوق نجومی مدیران کجای ‌عدالت است
عضو سابق هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه حقوق 800 تومانی کارگر و حقوق نجومی مدیران کجای این عدالت است، گفت: انقلاب ما برای رفع فقر و تبعیض بود.

یک عده بر اقتصاد کشور چنبره زده‌اند‌/‌حقوق 800 تومانی کارگر و حقوق نجومی مدیران کجای ‌عدالت است