یک نظامی آمریکایی در سوریه کشته شد

یک نظامی آمریکایی در سوریه کشته شد
ارتش آمریکا از کشته شدن یک نظامی خود در شمال سوریه خبر داد.

یک نظامی آمریکایی در سوریه کشته شد