۱۲۲ نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکایی به عربستان اعزام شدند

۱۲۲ نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکایی به عربستان اعزام شدند

۱۲۲ نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکایی به عربستان اعزام شدند

کانون نماز