۱۳ آبان، نماد استکبارستیزی یک تاریخ

۱۳ آبان، نماد استکبارستیزی یک تاریخ

۱۳ آبان، نماد استکبارستیزی یک تاریخ

در امتداد شب