۵ درصد از بودجه سالانه کشور به افزایش توان دفاعی اختصاص می یابد

۵ درصد از بودجه سالانه کشور به افزایش توان دفاعی اختصاص می یابد

۵ درصد از بودجه سالانه کشور به افزایش توان دفاعی اختصاص می یابد