۶۰۰ مصدوم چهارشنبه سوری بستری شدند

۶۰۰ مصدوم چهارشنبه سوری بستری شدند

۶۰۰ مصدوم چهارشنبه سوری بستری شدند