‎علمای بحرین : امروز روز خشم بحرینی ها است

‎علمای بحرین : امروز روز خشم بحرینی ها است

‎علمای بحرین : امروز روز خشم بحرینی ها است