10 جانباخته و 2351 مصدوم حاصل بازی با مواد محترقه در ایام پایانی سال

10 جانباخته و 2351 مصدوم حاصل بازی با مواد محترقه در ایام پایانی سال
سرپرست اورژانس کشور به جزییات تلفات چهارشنبه پایان سال از روز 17 اسفند تا آخرین ساعات روز 24 اسفند پرداخت.

10 جانباخته و 2351 مصدوم حاصل بازی با مواد محترقه در ایام پایانی سال