10 زندانی ایرانی از اقلیم کردستان به ایران منتقل شدند

10 زندانی ایرانی از اقلیم کردستان به ایران منتقل شدند
معاون وزیر امور خارجه در امور کنسولی، مجلس و ایرانیان گفت: در راستای اجرای موافقتنامه انتقال محکومین بین ایران و عراق 10 نفر ایرانی زندانی از اقلیم کردستان به ایران منتقل شدند.

10 زندانی ایرانی از اقلیم کردستان به ایران منتقل شدند