11 گروه جهادی بسیج، مشکلات واحدهای تولیدی اصفهان را شناسایی می‌کنند

11 گروه جهادی بسیج، مشکلات واحدهای تولیدی اصفهان را شناسایی می‌کنند
رئیس بسیج مهندسین صنعتی استان اصفهان گفت: 11 گروه جهادی بسیج مهندسین صنعتی استان اصفهان با حضور در واحدهای تولیدی، مشکلات این واحدها را شناسایی و تدوین می‌کنند.

11 گروه جهادی بسیج، مشکلات واحدهای تولیدی اصفهان را شناسایی می‌کنند