آیت‌الله علماء: “برجام” بدعهدی و خیانتکار بودن آمریکا را ثابت کرد

آیت‌الله علماء: “برجام” بدعهدی و خیانتکار بودن آمریکا را ثابت کرد
امام جمعه کرمانشاه گفت: تجربه برجام بدعهدی و خیانتکار بودن آمریکا را اثبات کرد.

آیت‌الله علماء: “برجام” بدعهدی و خیانتکار بودن آمریکا را ثابت کرد

نصب بیتالک