حضور ورزشکاران و متخصصان در “لیست خدمت”

حضور ورزشکاران و متخصصان در “لیست خدمت”
عضو شورای شهر تهران گفت که در لیست نیروهای انقلابی برای انتخابات شوراها که با نام خدمت است ورزشکاران و متخصصین حضور دارند.

حضور ورزشکاران و متخصصان در “لیست خدمت”