جولان “اجناس خارجی” در بازار نوروزی مشهد؛ “عید ایرانی،کالای ایرانی” در حد شعار باقی ماند

جولان “اجناس خارجی” در بازار نوروزی مشهد؛ “عید ایرانی،کالای ایرانی” در حد شعار باقی ماند
“عید ایرانی؛ کالای ایرانی” این روزها زیاد شنیده می‌شود اما اینکه تا چه میزان می‌توان این شعارها را عملی کرد موضوعی کاملاً متفاوت است.

جولان “اجناس خارجی” در بازار نوروزی مشهد؛ “عید ایرانی،کالای ایرانی” در حد شعار باقی ماند