20هزار سهامدار بورس دیروز 3برابر خسارت پلاسکو ضرر کردند

20هزار سهامدار بورس دیروز 3برابر خسارت پلاسکو ضرر کردند
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: زیانی که سهامداران بانک ملت متضرر شدند رقمی معادل 3هزار میلیارد تومان است که دو تا سه برابر خسارت کسبه پلاسکو است.

20هزار سهامدار بورس دیروز 3برابر خسارت پلاسکو ضرر کردند