200 مهاجر در کالیفرنیا بازداشت شدند

200 مهاجر در کالیفرنیا بازداشت شدند
ماموران فدرال در ایالت کالیفرنیا در آغاز یک عملیات پنج روزه برای مقابله با مهاجران غیر قانونی، حدود 200 مهاجر را که متهم به جرائم مختلف بودند، بازداشت کردند.

200 مهاجر در کالیفرنیا بازداشت شدند