“صنعت شکوفا” از لنز عینک وزیر صنعت

“صنعت شکوفا” از لنز عینک وزیر صنعت
وزیر صنعت، معدن و تجارت وضعیت پررونق و شکوفایی از صنعت کشور در سالهای اخیر و به ویژه پس از برجام ترسیم کرد.

“صنعت شکوفا” از لنز عینک وزیر صنعت