88 مجروح انفجار سامرا در 11 بیمارستان تهران بستری شدند

88 مجروح انفجار سامرا در 11 بیمارستان تهران بستری شدند
سرپرست اورژانس کشور از بستری 88 مجروح انفجار سامرا در 11 بیمارستان تهران خبر داد.

88 مجروح انفجار سامرا در 11 بیمارستان تهران بستری شدند

واتساپ جی بی