9 اتفاق مهم نظامی در سال 95/ از شمشیر 700 کیلومتری ذوالفقار و حضور بک‌فایرها در نوژه تا 11 انتصاب مهم + تصاویر

9 اتفاق مهم نظامی در سال 95/ از شمشیر 700 کیلومتری ذوالفقار و حضور بک‌فایرها در نوژه تا 11 انتصاب مهم + تصاویر
سال 1395 با اتفاقات مهمی در عرصع دفاعی همراه بود که گزارش پیش رو گلچینی است از 10 مورد از مهمترین این رویدادها.

9 اتفاق مهم نظامی در سال 95/ از شمشیر 700 کیلومتری ذوالفقار و حضور بک‌فایرها در نوژه تا 11 انتصاب مهم + تصاویر