تکاوران نیروی زمینی سپاه

تکاوران نیروی زمینی سپاهتکاوران نیروی زمینی سپاه در نقاط مختلف کشور حضور دارند؛ بخش اعظمی از امنیت مرزهای کشور را همین تکاوران تامین می‌کنند.

Read More