«ترزا می» امنیت خلیج فارس را امنیت انگلستان خواند

«ترزا می» امنیت خلیج فارس را امنیت انگلستان خواند

«ترزا می» امنیت خلیج فارس را امنیت انگلستان خواند