چه گُلی بر سر مردم زده‌اید که “حقوق نجومی” می‌گیرید/ لغو بیش از 50 سخنرانی “مایه شرمساری” نیست؟

چه گُلی بر سر مردم زده‌اید که “حقوق نجومی” می‌گیرید/ لغو بیش از 50 سخنرانی “مایه شرمساری” نیست؟
رئیس بسیج دانشجویی گفت: دزدی از مال مردم اسمش حقوق نجومی نیست؛ باید از این مدیران پرسید مگر چه گلی بر سر مردم زده‌اید که 50، 100 یا 200 میلیون حقوق بگیرید‌؟

چه گُلی بر سر مردم زده‌اید که “حقوق نجومی” می‌گیرید/ لغو بیش از 50 سخنرانی “مایه شرمساری” نیست؟